STEPS-SUSTINEREA TRANSVERSALA A EDUCATIEI PRESCOLARILOR SI SCOLARILOR

STEPS-SUSTINEREA TRANSVERSALA A EDUCATIEI PRESCOLARILOR SI SCOLARILOR

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”

Prioritatea de investiții 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”

Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Titlul proiectului: STEPS-SUSTINEREA TRANSVERSALA A EDUCATIEI PRESCOLARILOR SI SCOLARILOR

Contract: POCU/74/6/18 108221

 

WORKSHOP

pentru diseminarea, transferul si valorificarea bunelor practici dezvoltate in cadrul

proiectului POCU – STEPS, derulat în Școala Gimnazială Niculești

08.05.2018 – 07.01.2023

 

 

Proiectul și-a propus să prevină și să diminueze fenomenul de părăsire timpurie a școlii pentru un număr de 550 de preșcolari și elevi ai Școlii Gimnaziale Niculești.

Factorii care au cauzat apariția fenomenului de abandon școlar au fost: condițiile socio-economice și nivelul scăzut de trai al familiei, nivel scăzut de educație al părinților, relația dintre Grădiniță/Școală, excluziunea socială, rezultatele slabe la învățătură.

Scopul proiectului a constat în prevenirea și diminuarea părăsirii  timpurii a școlii pentru un număr de 550 de copii din zona de circumscripție a Școlii Gimnaziale Niculești, din Comuna Niculești, județul Dâmbovița, prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii. Adresarea nevoilor specifice ale copiilor și părinților pentru înlăturarea barierelor din calea participării copiilor la școală au vizat sprijinirea materială a preșcolarilor și elevilor, dar și implicarea activă a părinților în educația copiilor prin activități de consiliere și educație parentală. De asemenea, s-a asigurat ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin transformarea mediului școlar într-unul prietenos și interactiv, desfășurarea de activități extra-curriculare și de educație pentru sănătate, igienă și nutriție. Totodată sustenabilitatea instituțională și a programelor educaționale a fost asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali și regionali relevanți și diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici acumulate în cadrul proiectului.

Acest proiect a reprezentat o soluție viabilă și reală în vederea creșterii accesului la educație.

             Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

 1. Ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin structurarea procesului de predare și actualizarea infrastructurii educaționale după principiile directoare ale unei metodologiide tip ,,Grădiniță și Școala prietenoasă” de care au  beneficiat un număr de 550 de copii și conștietizarea importanței educației prin organizarea unei campanii cu implicarea unui număr de  550 de părinți. Sustenabilitatea programelor educaționale a fost asigurată prin dezvoltarea de parteneriate cu organizații locale relevante și organizarea unui workshop pentru facilitarea diseminării, transferului și valorificării bunelor practici asimilate în cadrul proiectului la nivel local și regional cu implicarea unui număr de 50 de participanți.
 2. Stimularea accesului și participării copiilor la învățământului preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set de măsuri integrate destinate copiilor aparținând grupurilor vulnerabile și părinților acestora ce au vizat dialogul școală- familie- copil- comunitate, activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 140 de părinți, furnizarea de sprijin material pentru un număr de 140 de copii, desfășurarea de activități extra- curriculare și a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru un număr de 140 de copii și 140 de părinți.
 3. Stimularea accesului și participării copiilor la învățământului primar și gimnazial, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, printr-un set de măsuri integrate de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, prin campanii continue de dialog școală- familie- copii- comunitate, derularea unui program de tip ,,Școală după școală,, pentru un număr de 140 elevi,  furnizarea de sprijin material pentru număr de 410 de elevi, desfășurarea de activități de consiliere și educație parentală pentru un număr de 410 de elevi, desfășurarea de activițăți extra- curriculare a unui program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru in număr de 410 de elevi și 410 de părinți.

Proiectul a apărut din dorința de a contribui la îmbunătățirea nevoilor identificate, dar și din dorința de implicare într-un proiect european care a dus la numeroase beneficii aduse elevilor, cât și școlii.

Activitățile proiectului STEPS s-au derulat pe perioada 08. 05. 2018- 07. 01. 2023, iar în perioada pandemiei proiectul a fost suspendat.

Pe parcursul derulării proiectului fiecare elev  a beneficiat de 5 pachete de igienă, 3 pachete haine și 3 pachete rechizite. Acestea au contribuit la facilitarea accesului la educație, pentru copiii care provin din familii cu un nivel de trai scăzut, care nu ar fi putut asigura copiilor aceste materiale.

De asemenea școala a fost dotată cu: 25 Laptop-uri, pentru dotarea spațiului destinat realizării orelor de clasă; 60 seturi de mobilier școlar (bancă și scaun), pentru dotarea a trei săli de clasă;1 aparat foto, pentru derularea activităților școlare și extracurriculare ale proiectului; 40 calculatoare complet utilate, pentru crearea a 2 laboratoare de informatică; 4 multifuncționale, pentru dotarea unității de învățământ; 5 videoproiectoare, pentru dotarea spațiului destinat realizării orelor de clasă; 5 dulapuri, pentru dotarea spațiului destinat orelor la clasă; 5 flipchart-uri, pentru dotarea spațiului destinat realizării orelor de clasă.  Au fost asigurate materialele necesare pentru desfăsurarea cercurilor tematice (desen, muzică, dans, activități sportive), din cadrul activităților extracurriculare.

În urma constituirii grupului de experți care să participe la derularea activităților proiectului, utilizând aceste materiale procurate prin proiect și baza didactico-materială a școlii, s-a început derularea activităților proiectului:

– A fost elaborată o Metodologie de îmbunătățire a programelor educaționale utilizând principiul Grădinița/Școala prietenoasă.

– S-a amenajat și dotat spațiul școlar cu materialele primite.

– S-au dezvoltat parteneriate cu actori locali pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a programelor educaționale (Primăria Niculești, Biserica Ortodoxă Niculești, Poliția, Dispensarul).

– S-a derulat un program cu caracter continuu de mediere între școală, familie și comunitate în vederea asigurării accesului la educație a preșcolarilor și elevilor.

– S-a derulat un program de consiliere și educație parentală în vederea reducerii riscului de abandon școlar, la preșcolari și elevi.

– S-au desfășurat activități extracurriculare (activități sportive, artistice, interculturale, educație în aer liber etc.), cu preșcolarii.

– S-a derulat un program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție pentru preșcolari/elevi și părinții acestora.

– S-a derulat un program de tip Școală după școală pentru 140 de elevi din ciclul primar și gimnazial aflați în risc de abandon școlar.

-S-au desfășurat activități extracurriculare (workshop-uri, activități sportive, artistice, interculturale, tabere și excursii etc.) și de tranziție către următorul ciclu de învățământ.

Ca urmare a desfășurării tuturor acestor activități rezultatele implementării proiectului au fost;

 • Stimularea dorinței și a dragostei de a participa la toate activitățile școlare și extracurriculare;
 • Reducerea situațiilor de abandon școlar, precum și reducerea semnificativă a cumulului de absențe/elev;
 • Aprofundarea de cunoștințe, capacități și abilități, obținându-se rezultate bune și foarte bune la învățătură și disciplină;
 • Obținerea de rezultate mai bune la evaluarea națională;
 • Continuarea studiilor a tuturor absolvenților clasei a VIII-a, prin licee și școli profesionale.

Evaluarea nationala

Pe parcursul derulării programului SDS, din cadrul proiectului, la disciplinele Lb. și Lit. Romana și Matematică s-au susținut la clasele a VIII-a, ore de pregătire conform planificării întocmite, cu conținuturi în conformitate cu programa de evaluare nationala și programa școlară, conținuturi pe care elevii înscriși în programul SDS trebuie să le aprofundeze.

La simularea evaluarii nationale din 2019, rezultatele au fost foarte slabe : procent de promovabilitate 8,33%.

La evaluarea nationala 2019, am avut urmatoarele rezultate :

Statistica pe discipline :

Disciplina Nr elevi inscrisi Nr elevi prezenti Note

1-4,99

Note

5-5,99

Note 6-6,99 Note

7-7,99

Note

8-8,99

Note

9-9,99

Note

10

Procent

Promovabilitate

Lb romana 36 36 24 4 3 4 1 0 0 33%
Matematica 36 36 32 3 1 0 0 0 0 11%

Statistica pe medii

Nr elevi

inscrisi

Nr elevi

prezenti

Media

1-4,99

Media

5-5,99

Media

6-6,99

Media

7-7,99

Media

8-8,99

Media

9-9,99

Media

10

Procent

promovabilitate

36

 

36 28 5 1 2 0 0 0 22%

 

 

An școlar 2021- 2022

Statistica pe discipline:

Disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi prezenti Nr. note 1 – 4,99 Nr. note

5-5,99

Nr. note

6-6,99

Nr. note

7-7,99

Nr. note

8-8,99

Nr. note

9-9,99

Nr. note

10

Procent promovabilitate
Limba romana

SC.NICULESTI

SC.CIOCANARI

 

33

13

++

33

13

 

14

4

 

5

4

 

8

3

 

5

2

 

1

0

 

0

0

 

0

0

 

56 %

69%

Matematica

SC. NICULESTI

SC.CIOCANARI

 

33

13

 

33

13

 

22

10

 

8

2

 

1

1

 

2

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

33%

23%

Statistica pe Scoala Gimnaziala Niculesti/Ciocanari (medii)

Nr. elevi inscrisi Nr. elevi prezenti Media 1 – 4,99 Media

5-5,99

Media

6-6,99

Media

7-7,99

Media

8-8,99

Media

9-9,99

Media

10

Procent promovabilitate
46 46 24 13 5 4 0 0 0 48 %

 

Se observă că s-a dublat gradul de promovabilitate la evaluarea națională, datorită participării

elevilor la programul Școală după școală. A crescut atractivitatea copiilor către școală și s-a redus abandonul școlar. Dacă în anul școlar 2018-2019, procentul de abandon școlar era de 0,5%, în anul școlar trecut, respective 2021-2022, acesta nu a mai existat, toți copiii înscriși frecventând cursurile școlii. Aceeași situație se menține și în acest an școlar, datorită diversificării activităților derulate în cadrul proiectului, mai ales în cadrul  activităților extracurriculare la care aceștia au participat în număr foarte mare. În cadrul acestor activități s-au organizat trei tabere școlare a câte 45 elevi și 5 cadre didactice însoțitoare, unde elevii au fost implicați într-o gamă diversificată de activități precum: cățărare-escaladare, traseu montan, călărie, plimbare cu ATV-ul, tehnici de supraviețuire pe munte, montarea unui cort, acordarea primului ajutor în caz de accidentare pe munte, tehnici de orientare, pictură pe piatră, vizitarea peșterii Valea Cetății și a Dino Parc (parc de distracții din Râșnov), muzică și dans, jocuri de socializare. De asemenea s-au organizat un număr de 12 excursii, de o zi, pe Valea Prahovei, la munte, vizitându-se obiective turistice ca: Muzeul Cezar Petrescu din Bușteni, Castelul Peleș, Castelul Pelișor, Mânăstirea Caraiman. Copiii au fost încântați de tot ce au vizitat, mai ales că pentru mulți dintre ei, era pentru prima oară când mergeau într-o excursie, la munte.

S-au organizat și excursii în municipiul București vizitându-se: Muzeul Satului, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand, Muzeul Grigore Antipa, Țiriac Collection, Grădina Zoologică. Pe parcursul excursiilor s-a asigurat și o masă a acestora printr-un meniu McDonald’s, ceea ce copiilor le-a plăcut foarte mult. La aceste excursii au participat toți elevii școlii.

Se constată că în ultimii  ani școlari ne-au scăzut efectivele de elevi ai școlii. Unul dintre motive este scăderea natalității, iar un alt motiv este migrația familiilor cu situație materială precară; părinții și copiii acestora pleacă în alte țări, în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite. Acești copii de cele mai multe ori, revin în țară, și implicit la noi în școală, iar noi constatăm că fie nu au urmat școala în acea țară și uneori le este rușine să mai vină la școală atunci când au pierdut unul sau chiar doi ani de școală, fie au lacune mari în cunoștințe.

Pentru asigurarea sustenabilității măsurilor implementate în cadrul proiectului și asigurării valorificării și scalării la nivel regional a rezultatelor obținute ne propunem:

 • Realizarea unui ambient plăcut pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ.
 • Cunoașterea stilurilor de învățare ale fiecărui elev și promovarea acestora la clasă.
 • Implicarea în creșterea coeziunii clasei și rezolvarea situațiilor tensionate.
 • Cultivarea de relații interpersonale ce favorizează un climat deschis, stimulativ.
 • Activitățile educative și temele educative ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenție și în cadrul întâlnirilor cu părinții, să fie de interes.
 • Comunicarea și consilierea situațiilor de indisciplină și de absenteism școlar, părinților.
 • Derularea de activități de consiliere și orientare școlară.
 • Colaborarea bună cu Primăria, Poliția, Dispensarul, Biserica.

Întocmit,

Manager de proiect: DUMITRU DORINA

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: