Acesta este ordinul de ministru nr. 3300/24.02.2021 pe care îl puteți găsi atașat, alături de solicitarea pentru participarea elevilor la programul remedial.

 

M.Of.Nr.186 din 24 februarie 2021 Sursa Act:Monitorul
Oficial
ORDIN Nr. 3.300
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului
national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, pentru elevii
pana la clasa a VIII-a inclusiv
Avand in vedere prevederile art. 58 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,
cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. V alin. (1) si art. VI alin. (1)
si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 171/2020 privind modificarea
si completarea art. 58 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile
ulterioare, si ale art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
212/2020 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice
centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr.
24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si
Cercetarii, cu modificarile ulterioare,
ministrul educatiei emite prezentul ordin.
Art. 1. – Se aproba Normele metodologice de aplicare a Programului
national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, pentru elevii pana la clasa a VIII-a
inclusiv, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. – Directia generala invatamant preuniversitar, Directia generala
minoritati si relatia cu Parlamentul, Unitatea de management al proiectelor cu
finantare externa, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti,
precum si conducerile unitatilor de invatamant duc la indeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 3. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.
Ministrul educatiei,
Sorin-Mihai Cimpeanu
Bucuresti, 19 februarie 2021.
Nr. 3.300.
ANEXA
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“,
pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv
Art. 1. – (1) Incepand cu semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021,
Ministerul Educatiei organizeaza si asigura desfasurarea Programului national
pilot de tip „Scoala dupa scoala“, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv.
(2) Scopul principal al Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“
este organizarea, in scolile cu clase de invatamant primar si gimnazial, de
activitati remediale, in vederea acordarii de sprijin elevilor pentru formarea
competentelor specifice, sporirea sanselor de succes scolar si de acces la
niveluri superioare de educatie si diminuarea riscului de parasire timpurie a
scolii.
Art. 2. – (1) Sunt eligibili pentru a participa la Programul national pilot de
tip „Scoala dupa scoala“, mentionat la art. 1, elevii pana la clasa a VIII-a
inclusiv, aflati in risc de parasire timpurie a scolii si/sau in risc ori in situatie
de esec scolar, in special elevii care nu au avut acces sau au avut acces
deficitar la activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si
al internetului, precum si elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cum ar fi
elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilitati si elevi din comunitatile
dezavantajate economic, care indeplinesc criteriile de eligibilitate mentionate
la alin. (2).
(2) Pentru participarea la Programul national pilot de tip „Scoala dupa
scoala“, prevazut la art. 1, elevii trebuie sa indeplineasca cel putin unul dintre
urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitatile
educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al internetului,
intrucat nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiaza de
conexiune/conexiune fiabila la internet;
b) elevul se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I al anului
scolar 2020-2021 sau are situatia scolara neincheiata la cel putin o disciplina;
c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedita de rezultatele
scolare obtinute in semestrul anterior sau la evaluarea initiala de la inceputul
semestrului in derulare.
Art. 3. – (1) Documentele justificative care stau la baza incadrarii elevilor in
criteriile de eligibilitate mentionate la art. 2 sunt:
a) pentru elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la
activitatile educationale desfasurate prin intermediul tehnologiei si al
internetului: lista prezentata de catre unitatea de invatamant, pe baza
solicitarii scrise a parintelui/reprezentantului legal al elevului, care include o
declaratie pe propria raspundere in acest sens;
b) pentru elevii care se afla in situatie de corigenta la sfarsitul semestrului I
al anului scolar 2020-2021 sau au situatia neincheiata la cel putin o disciplina:
lista elevilor corigenti sau cu situatia neincheiata la sfarsitul semestrului
precedent prezentata de catre unitatea de invatamant;
c) pentru elevii care din alte motive au nevoie de activitate remediala:
rezultate scolare/rezultate la evaluarea initiala de la inceputul semestrului
prezentate de unitatea de invatamant.
(2) Documentele care dovedesc eligibilitatea elevilor pentru participarea la
Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ se transmit
inspectoratului scolar odata cu solicitarile de transa, iar copii ale acestora se
pastreaza la nivelul unitatii de invatamant.
Art. 4. – (1) Avand in vedere obligatia asigurarii pentru fiecare elev din
invatamantul general obligatoriu a accesului neingradit la educatie de calitate
si situatia exceptionala creata de pandemia de COVID-19, care a condus la
suspendarea cursurilor fata-in-fata, in anul scolar 2020-2021 vor avea acces cu
prioritate la Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ elevii
mentionati la art. 2 alin. (2) lit. a).
(2) Unitatile de invatamant in care exista elevi din categoria celor prevazuti
la art. 2 alin. (2) transmit catre inspectoratele scolare datele cu privire la
numarul de elevi eligibili pentru a participa la programul de educatie
remediala.
(3) Inspectoratele scolare, pe baza datelor transmise de catre unitatile de
invatamant cu privire la numarul de elevi eligibili, stabilesc unitatile de
invatamant care vor organiza activitati remediale in cadrul Programului
national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ din lista celor care au optat pentru
organizarea acestor activitati.
(4) Inspectoratele scolare repartizeaza bugetele corespunzatoare acordarii
sprijinului financiar unitatilor de invatamant in care vor fi organizate
activitatile din Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, in functie
de numarul declarat de elevi care se incadreaza in criteriile de eligibilitate.
(5) Elevii care provin din unitati de invatamant care nu organizeaza activitati
de educatie remediala pot participa la aceste activitati in cadrul altor unitati
de invatamant decat cele in care sunt inmatriculati, conform planificarii
realizate de catre inspectoratul scolar.
Art. 5. – (1) Inscrierea elevului pentru a participa la activitatile de educatie
remediala organizate in cadrul Programului national pilot de tip „Scoala dupa
scoala“ se realizeaza in urma informarii acestuia si se face pe baza solicitarii
scrise a parintelui, a reprezentantului legal sau, dupa caz, a persoanei care a
fost desemnata de parinte pentru intretinerea unui copil, in perioada absentei
parintilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si
promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, denumiti in continuare parinti.
(2) Solicitarile scrise se depun sau se transmit prin fax sau e-mail la unitatea
de invatamant in care este scolarizat elevul, in termenul mentionat in
calendarul Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, prevazut in
anexa la prezentele norme metodologice.
(3) Unitatile de invatamant care nu organizeaza activitati remediale si care
inregistreaza cereri ale parintilor elevilor transmit aceste solicitari catre
inspectoratele scolare judetene, care vor repartiza elevii in unitati de
invatamant organizatoare ale programului.
(4) Finantarea activitatilor remediale din Programul national pilot de tip
„Scoala dupa scoala“ se va realiza in functie de numarul elevilor care vor
beneficia de activitati remediale in cadrul acelei unitati de invatamant.
(5) In cazul in care, la nivelul unei unitati de invatamant in care se
organizeaza programul, numarul cererilor depuse in vederea participarii la
Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ este mai mare decat
numarul de locuri pentru care exista finantare, inscrierea pe lista a elevilor se
face tinand cont de prevederile art. 4 alin. (1) si, in cadrul categoriei a, in
ordinea descrescatoare a numarului de criterii de eligibilitate cumulate de
catre fiecare elev, dupa cum urmeaza: se repartizeaza la inceput copiii care
indeplinesc 3 dintre criteriile mentionate la art. 2 alin. (2), apoi copiii care
indeplinesc doua dintre criterii si, in final, elevii care indeplinesc doar unul
dintre criteriile mentionate la art. 2 alin. (2).
(6) Daca dupa inscrierea elevilor care indeplinesc criteriul mentionat la art.
2 alin. (2) lit. a) mai exista locuri disponibile, vor fi inscrisi elevii care
indeplinesc criteriile mentionate la art. 2 alin. (2) lit. b) si/sau c), in ordinea
descrescatoare a numarului de criterii de eligibilitate cumulate de catre
fiecare elev.
(7) In cadrul fiecarui criteriu de eligibilitate vor fi inscrisi cu prioritate in
lista beneficiarilor de activitati remediale elevii apartinand grupurilor
vulnerabile mentionate la art. 2 alin. (1), cu respectarea prevederilor alin. (5).
(8) Pe locurile ramase disponibile dupa aplicarea criteriilor de eligibilitate
mentionate la art. 2 alin. (2) unitatea de invatamant poate inscrie si alti elevi,
pe baza unor criterii de eligibilitate stabilite la nivelul scolii, in functie de
conditiile concrete din scoala, acordand prioritate elevilor proveniti din
grupurile vulnerabile mentionate la art. 2 alin. (1).
Art. 6. – (1) Unitatile de invatamant in care se organizeaza activitati
remediale in cadrul Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“
realizeaza o analiza a nevoilor de activitati remediale, pornind de la criteriile
de eligibilitate prevazute in prezentele norme metodologice si de la activitatea
de predare-invatare-evaluare desfasurata in unitatea de invatamant.
(2) Analiza mentionata la alin. (1) se realizeaza din perspectiva nivelului de
structurare a competentelor specifice ale elevilor, a participarii directe a
elevilor la cursurile online (absente, acces la echipamente, calitatea
conexiunii, alte aspecte), respectiv a participarii active a elevilor la cursurile
online (efectuarea si transmiterea temelor, implicarea directa in comunicarea
cu cadrul didactic, alte aspecte).
(3) Pe baza analizei realizate conform alin. (1) si (2), unitatile de invatamant
realizeaza o propunere de program al activitatilor remediale. Analiza si
propunerea de program se transmit inspectoratului scolar. Propunerea trebuie
sa contina si informatii cu privire la resursele umane necesare pentru
implementarea programului, structura echipei pedagogice implicate in
derularea programului, responsabilitatile fiecarui membru si modalitatile de
asigurare a calitatii programului, respectiv de urmarire si evaluare a
progresului inregistrat de elevii participanti la program.
(4) In organizarea activitatilor de educatie remediala, unitatile de
invatamant vor avea in vedere urmatoarele recomandari:
a) constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupa;
b) organizarea a 20 de ore de activitati remediale/luna/elev, cu prezenta
fizica in clasa;
c) proiectarea, organizarea si sustinerea activitatilor de catre cadre
didactice calificate provenite din unitatea de invatamant care organizeaza
programul sau din alte unitati de invatamant;
d) activitatile remediale, materializate in activitati de invatare, vor viza
imbunatatirea achizitiilor elevilor, in special a acelora care contribuie la
formarea competentelor de baza, fundamentale pentru formarea celorlalte
competente;
e) se au in vedere, cu prioritate, activitati remediale care sa vizeze achizitiile
care contribuie la formarea competentelor de literatie si a competentelor
STEM, incluzand si activitati pentru formarea comportamentelor specifice
competentei „a invata sa inveti“.
(5) In situatii justificate, cum ar fi necesitatea pregatirii elevilor pentru
examene de corigenta sau de incheiere a situatiei scolare sau pentru
actualizarea cunostintelor, in perspectiva deschiderii noului an scolar,
activitatile remediale se pot desfasura si pe durata vacantei.
Art. 7. – (1) Pentru acoperirea costurilor organizarii si participarii elevilor la
activitatile de educatie remediala in cadrul Programului national pilot de tip
„Scoala dupa scoala“, incepand cu semestrul al II-lea al anului scolar 2020-
2021, se acorda unitatilor de invatamant care organizeaza Programul national
pilot de tip „Scoala dupa scoala“ un sprijin financiar de 0,4 ISR/luna, exprimat
in lei, per copil inscris in program, respectiv 200 lei/luna.
(2) ISR reprezinta indicatorul social de referinta, care la data prezentelor
norme metodologice are valoarea de 500 lei si poate fi ajustat periodic de
Guvernul Romaniei.
(3) Pentru Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“, sprijinul
financiar este considerat barem standard de cost per elev si este destinat
exclusiv acoperirii costurilor organizarii si participarii copiilor la 20 de
ore/elev/luna de activitati de educatie remediala, respectiv sustinerii
financiare a salariilor cadrelor didactice care sunt implicate in activitatile cu
elevii, derulate in proiect.
Art. 8. – (1) Conditia de acordare a sprijinului financiar lunar unitatilor de
invatamant care organizeaza Programul national pilot de tip „Scoala dupa
scoala“ este de participare a elevilor la cele 20 de ore/luna de activitati de
educatie remediala.
(2) In conditii exceptionale, un elev poate sa absenteze lunar cel mult 5 ore
de la activitatile remediale. Reducerea sprijinului financiar acordat unui elev
se va face daca numarul de absente este mai mare de 25% din totalul de ore
prevazut pe luna pentru un elev. Absentele inregistrate din motive medicale nu
conduc la diminuarea sprijinului financiar.
(3) In cazul in care parintele unui elev renunta, in scris, la participarea
elevului la activitatile de educatie remediala, unitatea de invatamant poate
propune inspectoratului scolar inlocuirea acestuia cu alt elev eligibil, care are
nevoie de educatie remediala, cu respectarea conditiilor prevazute in
prezentele norme metodologice.
Art. 9. – (1) Unitatile de invatamant care organizeaza Programul national
pilot de tip „Scoala dupa scoala“ transmit lunar, in primele 5 zile
calendaristice de la inceputul fiecarei luni, catre inspectoratele scolare
documentele tehnice aferente derularii activitatilor remediale din luna
precedenta, respectiv: situatia continand numarul de elevi care au participat
la activitatile de educatie remediala in luna respectiva – liste de prezenta,
orarul activitatilor remediale planificate si realizate, pe zile si grupe de elevi.
(2) Documentele tehnice prevazute la alin. (1) sunt insotite si de o solicitare
de transa a sprijinului financiar. Valoarea transei se stabileste ca rezultat al
inmultirii numarului de elevi care au participat la activitatile de educatie
remediala cu valoarea sprijinului financiar/luna per elev.
(3) Inspectoratele scolare transmit documentele tehnice primite de la
unitatile de invatamant catre expertii desemnati pentru monitorizarea
activitatilor remediale. Acestia centralizeaza situatiile si, tinand seama si de
rezultatele monitorizarii modului de desfasurare a activitatilor de educatie
remediala, conform prevederilor art. 12 alin. (2), acorda avizul tehnic pentru
activitatile remediale derulate de unitatile de invatamant si includ sumele
solicitate in solicitarea de transa a sprijinului financiar centralizata la nivelul
judetului/municipiului Bucuresti. Solicitarea de transa centralizata la nivelul
judetului/municipiului Bucuresti elaborata de expertii desemnati pentru
monitorizarea activitatilor remediale este transmisa la Ministerul Educatiei
pentru aprobare.
(4) Dupa aprobarea de catre Ministerul Educatiei a documentatiei prevazute
la alin. (3), inspectoratele scolare primesc deschideri de credite
corespunzatoare solicitarii de transa a sprijinului financiar centralizata la
nivelul judetului/municipiului Bucuresti aprobate, pe care le transmit unitatilor
de invatamant corespunzatoare.
Art. 10. – (1) Ministerul Educatiei vireaza, lunar, in termen de 5 zile
calendaristice de la aprobarea cererilor de credite/solicitarilor de transa
mentionate la art. 9 alin. (4), in conturile 50.05 „Sume de mandat si in
depozit“ deschise de inspectoratele scolare, sumele solicitate de acestea prin
cererile de credite/solicitarile de transa.
(2) Inspectoratele scolare vireaza lunar sumele primite de la Ministerul
Educatiei in conturile 50.06 „Sume de mandat si in depozit ale institutiilor
publice de subordonare locala“ deschise de consiliile locale la dispozitia
unitatilor de invatamant sau in contul 50.05 „Sume de mandat si in depozit“,
dupa caz.
(3) Lunar, in termen de 3 zile de la primirea sumelor aferente in conturile
50.06/50.05, unitatile de invatamant efectueaza plata personalului didactic
implicat in activitatile de educatie remediala.
Art. 11. – (1) Activitatile remediale organizate in cadrul Programului
national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ sunt coordonate, de regula, de catre
director, directorul adjunct sau de catre o persoana desemnata de director sa
coordoneze activitatea in cadrul structurii, in cazul unitatilor de invatamant
care functioneaza cu structuri scolare arondate.
(2) Fiecare unitate de invatamant care participa la Programul national pilot
de tip „Scoala dupa scoala“:
a) informeaza potentialii beneficiari si parintii acestora cu privire la
prevederile legale specifice Programului national pilot de tip „Scoala dupa
scoala“, prin afisarea acestora la loc vizibil si postarea pe site-ul unitatii de
invatamant;
b) elaboreaza analiza pentru stabilirea nevoilor de activitati remediale si
programul activitatilor remediale organizate in cadrul Programului national
pilot de tip „Scoala dupa scoala“;
c) centralizeaza solicitarile scrise ale parintilor elevilor de inscriere,
respectiv de retragere a acestora din cadrul programului si intocmeste dosarul
individual al fiecarui elev care beneficiaza de sprijinul financiar, continand
solicitarea scrisa de inscriere in program si documentele justificative asociate
acesteia, respectiv solicitarea scrisa de retragere din program, daca este
cazul;
d) monitorizeaza prezenta elevilor la activitatile din cadrul programului si
intocmeste listele de prezenta lunara, prin centralizarea datelor furnizate
zilnic de catre cadrele didactice implicate in implementarea activitatilor de
educatie remediala;
e) centralizeaza datele cu privire la beneficiarii sprijinului financiar si
intocmeste documentele tehnice necesare pentru justificarea cheltuielilor;
f) elaboreaza rapoartele cu privire la derularea Programului national pilot de
tip „Scoala dupa scoala“, pe care il transmite la inspectoratul scolar.
(3) Raportul final de evaluare cu privire la derularea Programului national
pilot de tip „Scoala dupa scoala“, elaborat de catre unitatea de invatamant si
aprobat de catre conducerea acesteia, contine date cantitative si calitative cu
privire la:
a) indeplinirea conditiilor de acordare a sprijinului financiar si a cheltuielilor
incluse in baremul standard de cost;
b) participarea elevilor la activitatile programului, inclusiv solicitarile de
retragere a elevilor din cadrul programului, depuse de catre parintii acestora.
(4) Raportul final va contine si o analiza a frecventei elevilor si a rezultatelor
scolare obtinute de catre acestia, pe baza carora se apreciaza impactul
Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ asupra elevilor din
unitatea de invatamant.
Art. 12. – (1) Fiecare inspectorat scolar va fi sprijinit de catre o echipa de
experti de monitorizare angajati de Ministerul Educatiei, prin Unitatea de
management al proiectelor cu finantare externa (UMPFE).
(2) Inspectoratul scolar, cu rol de partener asociat in derularea programului,
are urmatoarele responsabilitati:
a) stabileste lista unitatilor de invatamant in care se vor organiza activitati
remediale finantate din Programul national pilot de tip „Scoala dupa scoala“;
b) actualizeaza permanent baza de date care cuprinde informatii referitoare
la unitatile de invatamant care deruleaza Programul national pilot de tip
„Scoala dupa scoala“;
c) transmite documentele tehnice primite de la unitatile de invatamant catre
expertii desemnati pentru monitorizarea activitatilor remediale, in vederea
centralizarii datelor, avizarii documentatiei si transmiterii acesteia catre
Ministerul Educatiei;
d) centralizeaza datele rezultate din raportul final elaborat de fiecare unitate
de invatamant care a derulat Programul national de tip „Scoala dupa scoala“
si le transmite expertilor tehnici;
e) repartizeaza unitatilor de invatamant implicate deschiderile de credite
bugetare primite, in urma aprobarii de catre Ministerul Educatiei a solicitarii
de transa centralizate la nivel de judet/municipiul Bucuresti;
f) monitorizeaza asigurarea conditiilor optime pentru desfasurarea
activitatilor remediale in judetul respectiv/municipiul Bucuresti, conform
prezentelor norme metodologice.
Art. 13. – (1) La nivel national, coordonarea Programului national pilot de
tip „Scoala dupa scoala“ este asigurata de catre Ministerul Educatiei, prin
UMPFE.
(2) UMPFE asigura angajarea de experti tehnici pentru monitorizarea
implementarii Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“.
(3) Echipa tehnica de monitorizare, formata din expertii mentionati la alin.
(2) repartizati la nivelul inspectoratului scolar, asigura monitorizarea
implementarii Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“ prin
activitati cum ar fi:
a) vizite de monitorizare si suport in unitatile de invatamant din
judet/municipiul Bucuresti care deruleaza Programul national pilot de tip
„Scoala dupa scoala“;
b) centralizarea solicitarilor de transa si a documentelor suport trimise de
unitatile de invatamant care deruleaza Programul national pilot de tip „Scoala
dupa scoala“;
c) intocmirea rapoartelor stabilite prin prezentele norme metodologice
referitoare la derularea programului in unitatile de invatamant din
judet/municipiul Bucuresti si transmiterea lor la Ministerul Educatiei –
UMPFE.
ANEXA
la normele metodologice
CALENDARUL
Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“
Perioada/Data-limita Actiunea
25 februarie-2 martie 2021
Informarea de catre unitatile de invatamant a potentialilor
beneficiari si a parintilor acestora cu privire la prevederile
legale specifice Programului national pilot de tip „Scoala
dupa scoala“, prin afisarea acestora la loc vizibil si postarea
pe site-ul unitatii de invatamant
25 februarie-3 martie 2021
Depunerea de catre parinti a solicitarilor scrise de inscriere
a elevului in program
4 martie 2021
Transmiterea de catre unitatile de invatamant in care exista
elevi eligibili pentru a participa la Programul national pilot
de tip „Scoala dupa scoala“ catre inspectoratele scolare a
datelor cu privire la numarul de elevi eligibili si a optiunii cu
privire la organizarea activitatilor remediale la nivelul
unitatii de invatamant
5 martie 2021
Stabilirea de catre inspectoratele scolare a unitatilor de
invatamant care vor organiza activitati remediale in cadrul
Programului national pilot de tip „Scoala dupa scoala“,
dintre cele care au optat pentru organizarea acestor
activitati
Lunar, incepand cu data de 8
martie 2021
Derularea activitatilor Programului national pilot de tip
„Scoala dupa scoala“ in unitatile de invatamant
Lunar, in primele 5 zile
calendaristice, pentru
activitatile desfasurate in
luna anterioara
Transmiterea de catre unitatile de invatamant catre
inspectoratele scolare a documentelor tehnice aferente
derularii activitatilor remediale din luna precedenta, insotite
de solicitarea de transa a sprijinului financiar
Lunar, in primele 10 zile
calendaristice, pentru
activitatile desfasurate in
luna anterioara
Verificarea, la nivelul judetului/municipiului Bucuresti, a
documentelor tehnice transmise de catre unitatile de
invatamant, acordarea avizului tehnic pentru activitatile
remediale derulate de unitatile de invatamant si avizarea
solicitarii de transa a sprijinului financiar
Transmiterea la Ministerul Educatiei a solicitarilor de transa
a sprijinului financiar
Lunar, in primele 15 zile
calendaristice, pentru
activitatile desfasurate in
luna anterioara
Verificarea, aprobarea solicitarilor de transa a sprijinului
financiar si virarea de catre Ministerul Educatiei a sumelor
solicitate de catre inspectoratele scolare, in conturile
acestora
Lunar, in primele 20 de zile
calendaristice, pentru
activitatile desfasurate
in luna anterioara
Virarea de catre inspectoratele scolare a sumelor aprobate
in urma solicitarilor de transa transmise de catre unitatile de
invatamant participante la program
Lunar, in termen de 3 zile
de la incasarea sumelor
Efectuarea platii personalului didactic implicat in activitatile
de educatie remediala de catre unitatile de invatamant
Permanent
Monitorizarea de catre echipa tehnica de monitorizare de la
nivelul inspectoratului scolar a indeplinirii conditiilor de
acordare a sprijinului si a cheltuielilor incluse in baremul
standard de cost si a modului de implementare a
programului la nivelul unitatilor de invatamant
La finalul programului
Elaborarea de catre unitatile de invatamant a raportului final
cu privire la derularea Programului national pilot de tip
„Scoala dupa scoala“ si transmiterea acestuia
inspectoratului scolar
La finalul programului
Elaborarea de catre echipa tehnica de monitorizare de la
nivelul inspectoratului scolar a raportului final cu privire la
derularea Programului national pilot de tip „Scoala dupa
scoala“ si transmiterea acestuia la Ministerul Educatiei

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate: